otwórz widżet facebooka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dodano 30 maja 2022, wpis archiwalny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób uprawnionych do uzyskania pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

 

Zgodnie z art. 13 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) informuję się, że:

 1. administratorem danych osobowych zamieszczonych we wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi jest Starosta Jarociński z siedzibą w Starostwie Powiatowym Jarocinie Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiat-jarocinski.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798. t.j. ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia sprawy oraz na czas wymagany przepisami o archiwach;
 5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w ramach dopuszczonych przepisami prawa
 6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
 7. w związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 9. dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa;
 10. dane osobowe zawarte w formularzu mogą zostać przekazane przedsiębiorcom, tylko na podstawie zgody konsumenta;
 11. w oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
 12. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie może wpłynąć na nie podjęcie działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.

  

×