otwórz widżet facebooka

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Masz kłopoty w sprawach prawnych lub z zakresu innych spraw życia codziennego? Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora.


 Rezerwacja wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego


Mieszkańcy powiatu jarocińskiego mogą już w pełni korzystać z bezpłatnych porad prawnych bezpośrednie we wszystkich punktach pomocy prawnej w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i Żerkowie. 

Z darmowych porad prawnych można korzystać osobiście w siedzibie punktu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, z pomocą komunikatorów internetowych
lub e-mailem. 

 


 

19.08.2021r.

Komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego.

 1. Z dniem 19 sierpnia 2021r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Kotlinie.
 2. W sytuacji, gdy osobiste spotkanie nie jest konieczne, istnieje nadal możliwość skorzystania z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).
 3. Obowiązują zapisy na porady prawne.
 • pod numerem telefonu: 62 7407922 (pn-pt w godz. od 8.00 do 15.00),
 • lub przez stronę internetową: np.ms.gov.pl

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt NPP KOTLIN - DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń) pomoc prawna - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00
 • Czwartek - 10.00 -14.00

Punkt NPP JAROCIN - Starostwo Powiatowe w Jarocinie/ Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 8.00 - 12.00
 • Wtorek - 8.00 - 16.00 
 • Środa - 8.00 - 16.00 
 • Czwartek - 8.00 - 16.00  
 • Piątek- 8.00 - 16.00

Punkt NPP JARACZEWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Poniedziałek - 8.30 - 12.30
 • Środa - 10.00 - 14.00

Punkt NPP ŻERKÓW -  Zmiana lokalizacji - BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Kolejowa 21, 63-210 Żerków (II piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

 • Wtorek - 13.00 - 17.00
 • Piątek - 12.00 - 16.00

 


 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Opis usługi

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Oświadczenia należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

Starostwo Powiatowe w Jarocinie , Wydział Administracyjno - Inwestycyjny Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin oraz Fundacja Auditorium z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września

o    e-mail: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl, rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl

o    tel. 62-7407-922, http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

Nieodpłatna mediacja - opis usługi

W ramach działalności wszytkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
- telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18

 

Pliki do pobrania

×