otwórz widżet facebooka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiat Jarociński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Jarociński.

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-02.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Część dokumentów nie ma warstwy tekstowej (np. skany dokumentów). Dokumenty wprowadzone po wrześniu 2018 roku będą poprawione do 24.09.2020 roku. Pozostałe treści nie zostaną poprawione ponieważ niosłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotu publicznego.
  • Brak napisów i transkrypcji dla umieszczonych na stronie filmów pochodzących z serwisu https://www.youtube.com, poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Pod częścią zdjęć brak opisów, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

Wyłączenia

Archiwum działu Aktualności - treści wprowadzone po wrześniu 2018 roku zostały poprawione do 24.09.2020 roku. Pozostałe treści nie zostaną poprawione ponieważ niosłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotu publicznego.

Udogodnienia

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: czytnik strony, nawigacja klawiaturą, zwiększanie kontrastu, podświetlanie linków, powiększanie czcionki, zwiększanie odstępów między literami, zatrzymanie animacji, czytelne czcionki, podpowiedzi, powiększanie kursora.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiat-jarocinski.pl spełnia wymagania w 92.25 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Brygida Andraszak, andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 740 79 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Skargę należy złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:Organ nadzorujący: Starosta JarocińskiAdres: Al. Niepodległości 10, 63 - 200 JarocinE-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, Telefon: 62 4742431. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy alei Niepodległości 10-12 w Jarocinie - parter

Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony Alei Niepodległości (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do wszystkich pomieszczeń Starostwa w tym: pomieszczenia Sekretariatu (biura podawczego), biur poszczególnych wydziałów oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Sekretariacie. Mieści się ono na parterze budynku przy wejściu głównym. Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do Sekretariatu w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Po zakończeniu obsługi pracownik Sekretariatu służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu. W budynku Starostwa zainstalowana jest pętla indukcyjna do wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Budynek przy ulicy Kościuszki 10 w Jarocinie – parter i I piętro

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych od strony parkingu z boku budynku (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Po przywołaniu pracownik Starostwa może obsłużyć taką osobę bezpośrednio przy wejściu do budynku lub skierować do Sekretariatu w sąsiednim budynku przy alei Niepodległości 10, gdzie pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do Sekretariatu w celu obsłużenia osoby z niepełnosprawnością. Po zakończeniu obsługi pracownik Sekretariatu służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu. W budynku Starostwa nie zainstalowano t pętli indukcyjnej do wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Budynek przy ulicy Zacisznej 2a w Jarocinie - parter

Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych, od strony ul. Zacisznej 2a, umożliwiający dostanie się osobie na wózku inwalidzkim na parter do pomieszczeń Starostwa, gdzie osoby te mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe.

Inne udogodnienia

Przed budynkami Starostwa Powiatowego w Jarocinie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynki nie są wyposażone w głośniki systemu Totupoint. 

×