otwórz widżet facebooka

Informacje dla geodetów

OD DNIA 14 LIPCA 2014r. przyjmowanie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów może nastąpić WYŁĄCZNIE na podstawie wzorów wniosków obowiązujących na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - art. 40g, 12d ust.1 i 12d ust.2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Z DNIEM 17. 03.2014r.:

 • ORYGINAŁ SZKICU POLOWEGO WŁĄCZYĆ DO OPERATU TECHNICZNEGO, NIE WYKONYWAĆ KOPII SZKICU POLOWEGO

 • OPERAT TECHNICZNY NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO OŚRODKA DOKUMENTACJI – SPIĘTY SPINACZEM – NIE ZSZYWAĆ,

 • DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ Z KAŻDEJ PRACY GEODEZYJNEJ NA SERWER FTP W KATALOGU DO OŚRODKA/PODKATALOG – NR ZGŁOSZENIA, NP. DO OŚRODKA/225_2014/(PLIKI):

 • SZKICE POLOWE,

 • WYKAZY WSPÓŁRZĘDNYCH,

 • PROTOKOŁY,

 • OPISY TOPOGRAFICZNE,

 • SPRAWOZDANIE TECHNICZNE,

 • MAPA,

 • DZIENNIKI POMIAROWE,

 • INNE (PLIK GIV LUB TNG).

NALEŻY OPISAĆ ODPOWIEDNIM IDENTYFIKATOREM. JEŻELI IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ USTALONY JEST JAKO: OD-ZG.6640.NR.ROK, TO NAZWA PLIKU POWINNA BYĆ OKREŚLONA  JAKO: NR.ROK_1....n.pdf.

OD DNIA 02.06.2014r.:

 • NIE BĘDĄ WYPOŻYCZANE OPERATY TECHNICZNE PRZYJĘTE DO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO,

 • PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ORAZ WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH/ WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH SĄ ODRĘBNYMI PRACAMI,

 • OPERATY TECHNICZNE NALEŻY KOMPLETOWAĆ BEZ OKŁADKI, Z WYJĄTKIEM PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH/ WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH, ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI,

 • KOMUNIKACJA Z OŚRODKIEM DOKUMENTACJI POWINNA ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ WPISANIE KOMENTARZY PRZY DANEJ PRACY GEODEZYJNEJ W I. KERG,

 • UPRASZA SIĘ GEODETÓW NIE POSIADAJĄCYCH DOSTĘPU DO I.KERG O PODPISANIE „UMOWY O DOSTĘPIE DO DANYCH POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO I ZGŁASZANIU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU GEO-INFO I. KERG” CELEM ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH ELEKTRONICZNIE,

 • W PRZYPADKU DOKONANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NIE JEST KONIECZNE WYKONYWANIE WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH I MAPY UZUPEŁNIAJĄCEJ, JEŻELI DANE TE ZAWARTE SĄ NA PROJEKCIE PODZIAŁU. W INNYM PRZYPADKU, NP. AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW, DOKUMENT TAKI NALEŻY DOŁĄCZAĆ,

 • OPIS POZARAMKOWY MAPY DO CELÓW PRAWNYCH ORAZ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH  NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z § 77 ORAZ § 81 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTARCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2011R. W SPRAWIE STANDARDÓW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ OPRACOWYWANIA I PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW TYCH POMIARÓW DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (DZ.U. Z 2011R., NR 263, POZ.1572),

 • W PRZYPADKU OPRACOWAŃ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH, Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ ZMIANY DANYCH EWIDENCYJNYCH, STRONA WINNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN W OPERACIE EWIDENCYJNYM. ZGODNIE Z POWYŻSZYM NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZAĆ WNIOSKI STRON DO DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWY ZMIANY DANYCH W OPERACIE EWIDENCYJNYM. W PRZYPADKU BRAKU WNIOSKU POTWIERDZENIE DOKUMENTACJI DLA ZLECENIODAWCY BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ PO WPROWADZENIU ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ WYDANEJ PRZEZ TUTEJSZY ORGAN TJ. OD 30 DO 60 DNI.

 • PRZY ZGŁOSZENIU PRACY GEODEZYJNEJ OBEJMUJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBRĘB, PRACA GEODEZYJNA POSIADA TYLKO JEDEN IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ, NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ NA KAŻDY OBRĘB OSOBNO,

 • BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK REZERWACJI W EWIDENCJI GRUNTÓW NOWYCH NUMERÓW DZIAŁEK PRZY PODZIAŁACH NIERUCHOMOŚCI. WYDRUK Z REZERWACJĄ NOWYCH NUMERÓW DZIAŁEK NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZAĆ DO OPERATU,

 • W PRZYPADKU OPRACOWAŃ GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH, Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ ZMIANY DANYCH DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZAĆ WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH NA OBRĘBACH, DLA KTÓRYCH PROWADZONA JEST EWIDENCJA BUDYNKÓW.

 

×